Privacybeleid

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Als u na het lezen toch nog vragen heeft, dan kunt u deze per e-mail stellen aan bestuur@groesbeeksglorie.nl.

Welke gegevens verwerken wij van u?
Als u lid wordt of op een andere manier actief wordt bij onze vereniging zullen we gegevens van u krijgen. We verzamelen gegevens van leden, ouders van jeugdleden, vrijwilligers, commerciële relaties, deelnemers aan activiteiten en als via het contactformulier op de website of per e-mail contact met ons wordt gezocht.

Welke gegevens verzameld worden, hangt af van hoe u bij de vereniging betrokken bent. Het gaat o.a. om naam, adres, contactgegevens, bankrekeningnummers en een geboortedatum. Van spelende leden wordt o.a. ook een pasfoto gevraagd. Bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie, vragen wij niet op. Tenzij u blessures of medische beperkingen zelf met ons deelt.

Waarom verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen deze gegevens om ervoor te zorgen dat getraind en gespeeld kan worden bij onze vereniging. Ook zijn er gegevens nodig om de inschrijving bij het Nederlandse Handbalverbond (NHV) te voltooien. Met het verwerken van de gegevens zorgen wij ervoor dat de lidmaatschapsovereenkomst goed kan worden uitgevoerd. Van vrijwilligers en ouders is het verzamelen van gegevens nodig zodat wij indien nodig contact kunnen opnemen en informatie kunnen verstrekken.

We zullen altijd zeer zorgvuldig omgaan met de door u verstrekte gegevens en deze alleen gebruiken voor de hiervoor genoemde doelen. Ook nemen we adequate maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet onbedoeld in handen van derden kunnen komen. Bij het plaatsen van beeldmateriaal (zoals teamfoto’s en foto’s tijdens activiteiten) wordt voor plaatsing altijd nagegaan of het materiaal niet in strijd is met de openbare orde en goede zeden.

Als u aan ons medische informatie verstrekt, verwerken wij deze. Dit om trainers en coaches van de benodigde informatie te voorzien, maar ook omdat leden die door een blessure langdurig niet kunnen spelen mogelijk in aanmerking komen voor een verlaging van de contributie.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De bewaartermijn van uw gegevens is in lijn met de wettelijke kaders hiervoor en niet langer dan strikt noodzakelijk is. Ook zijn de bewaartermijnen in lijn met de bepalingen van het NHV en Sportlink. Uw gegevens zullen wel bewaard worden in het verenigingsarchief, bijvoorbeeld voor het organiseren van reünies.

Wanneer delen wij uw gegevens met derden?

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens, dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Wij verstrekken uw gegevens aan derden als dat in overeenstemming is met de eerder genoemde doelen van verwerking. U kunt bijvoorbeeld denken aan bonden en organisaties waarbij wij voor het uitvoeren van verenigingsactiviteiten zijn aangesloten. Maar ook beheerders van software en dataopslag voor gegevensbewerking, zoals Sportlink. Gegevens worden ook verstrekt aan het NHV of aan onze vereniging gelieerde apps zoals HandbalNL, Sportlink en WhatsApp groepen van teams.

Wat zijn uw rechten?

Ten aanzien van de verwerking van uw eigen persoonsgegevens heeft u bepaalde rechten. Dit is o.a. het recht tot inzage, het recht op vergetelheid en het recht op correctie en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit is het recht van bezwaar. Een eventueel gegeven toestemming voor de verwerking van uw gegevens kunt u altijd intrekken. Ook mag u bij ons een kopie van uw gegevens opvragen. Wanneer u vragen heeft over uw rechten, kunt u contact met ons opnemen. Op verzoeken beslissen wij binnen vier weken. Omdat wij gebonden zijn aan bepaalde regels, kunnen wij helaas niet altijd aan uw verzoek tegemoetkomen.

Waar kunt u terecht als u ontevreden bent over de verwerking?

Als u klachten heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen of te bellen. Indien wij niet met u tot een oplossing kunnen komen, kunt u altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en uw klacht daar voorleggen.

Aanpassen privacy statement: wij behouden ons het recht voor het privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. U wordt derhalve aangeraden onze website in de gaten te houden. Deze versie is van maart 2019.